Iné programy
PATISkompletný informačný systém pre patentovú kanceláriu. Obsahuje agendy partnerov: kontakty, klienti, zahraniční zástupcovia, sprostredkovatelia, ďalej agendy priemyselných práv: ochranné známky, ITM, patenty, úžitkové vzory, I.inv., dizajny, ID a ostatné PP. Eviduje detailne prihlášky, protokoly, právny stav, ZTS/popis, konania(námietky, vyjadrenia,rozklady...), sleduje a upozorňuje na aktuálne lehoty, lehoty z protokolov a lehoty na obnovu . Eviduje kompletnú dokumentáciu a tlačivá, umozňuje tlač faktúr alebo špecifikácie prác.
ColStockColný sklad pre colných deklarantov. Prehľadná evidencia povolení, materiálov, dovozu, JCD, automatický prepočet zostatkov. Umožňuje import XML.
INZERTNÝ SYSTÉMslúži na zaraďovanie a vyhľadávanie údajov pre plošné i riadkové inzeráty. Zabezpečuje okamžitý výpočet ich ceny, vystavovanie faktúr a potvrdení, tlač rozmiestnení plošných inzerátov
OSLÁVENCIupozorňovač na blížiace sa meniny a narodeniny osôb nachádzajúcich sa v databáze
HONYeviduje listy vlastníctva a výpis parciel z katastra, výpočet celkovej výmery plôch podľa veľkosti podielov vlastníkov
PSVpre sledovanie výkonov poľnohospodárskych strojov, výpočet mzdy vodiťov v závislosti od výkonov
ZASIELKYslúži na evidenciu obchodných partnerov, ich rozčleňovanie do objemových a regionálnych skupín, rozposielanie zásielok, umožňuje tlačiť zoznamy, 4-vrstvové sprievodky k balíkom, štítky a obálky
CATCHERprogram pre zber, triedenie a sumarizáciu dát z práčovní
POHĽADÁVKYprogram pre firmy obchodujúce s pohľadávkami (faktoring,) umožňujúci správu rôznych obchodných prípadov medzi postupcom,postupníkom a dlžníkom v rôznych formách.
KATETRIZÁZIAprogram pre kompletnú evidenciu a sledovanie údajov o pacientoch kardiochirurgie. Umožňuje indikáciu, príjem, operačný program, operačný protokol atď.
KANTORprogramový balík pre ZŠ a SŠ na tlač vysvedčení, umožňujúci evidenciu personálnych údajov o žiakovi a tlač rôznych triednych a celoškolských štatistík
ŠPORTOVÉ TABUĽKYprogram pre výpočet, export a tlač tabuliek aktuálneho stavu športových výsledkov na základe výsledkov stretnutí zápasov.
OCPprogram pre obchodníka s cennými papiermi (dlhopisy), virtuálny sklad CP, sťahovanie a spracovanie burzových informácii z teletextu, online terminálu RMS, BCP a BOB
ŠTUDENTSKÝ SERVISkompletný informačný systém umožňujúci sledovanie požiadaviek žiadateľov na druhy práce, zápis brigádnikov na práce, vyplácanie mzdy brigádnikom atď.
AVONprogram pre Avon managerov na sledovanie kampani a sietin, zaroven eviduje Avon ladies a vyhodnocuje ich prácu
DOBIERKY/SPLÁTKYprogram pre firmy zaoberajúce sa predajom tovaru na dobierky. Eviduje objednávky,ich vybavenie a zaplatenie, zostavuje splátkové kalendáre a sleduje splátky.
KOMPATIBILNÉ MÉDIÁmodul pre automatickú konverziu mzdových údajov zamestnancov stredných a veľkých firiem pre zaúčtovanie zrážok, poistiek apod. v SLSP
GREENTento program je určený hlavne pre úrady životného prostredia - oddelenia štátnej ochrany prírody. Umožňuje viesť základnú agendu o chránených a záujmových územiach ŠOP.
AUTOŠKOLAexterný modul sledujúci prevádzku autoškoly, vystavuje výkazy o počte prejazdených km, spotrebe PL a hodinách praktického výcviku strávených na CP,AC,ORG.
FAKTÚRYprogram pre samostatné vystavovanie, evidenciu a tlač faktúr za pomoci voliteľných číselníkov.
OBJEDNÁVKYprogram pre samostatné vystavovanie, evidenciu, sumarizáciu a tlač objednávok
SKLADprogram na sledovanie stavu a pohybu zásob na sklade, vystavovanie dodacích listov, predfaktúr, faktúr a dokladov o zaplatení
OBÁLKYprogram pre hromadnú tlač rôznych druhov obálok a zostáv z ľubovoľných databáz v počítači
POŠTOVÉ POUKÁŽKYprogram pre hromadnú tlač rôznych druhov poštových poukážok z údajov v databázach
DATABÁZOVÝ STROJmodul pre vytváranie, export a tlač ľubovoľných zostáv s rôznorodou orientáciou z ľubovoľných databáz;umožňuje zoradzovať položky a filtrovať ich podľa kritérii.
CIVILNÁ OBRANAprogram pre sledovanie plnenia úloh civilnej obrany, sledovanie pohybu stavov špeciálneho materiálu v krytoch CO
CIVILNÁ SLUŽBAprogram pre sledovanie výkonu civilnej služby
DENNÍK OO účtovný denník pre miestnu odborovú organizáciu
VODNÉpárovací systém pre sledovanie platieb za vodné a stočné pre VvaK
HROBYprogram pre pasportizáciu evidenciu hrobových umožňujúci kompletný servis od vystavenia objednávky na služby, cez zaevidovanie hrobového miesta na parcelu, evidenciu zosnulých, nájomcov a pozostalých, až po sledovanie platieb za nájom.
LAMPYslúži na pasportizáciu, štatistiku a evidenciu opráv a revízii verejného osvetlenia. Sleduje príkon a dĺžku vetvy od svetelneho bodu cez napájací bod,vetvu a príslušnú ulicu.
RLFOprogram pre tlac registracnych listov pre soc. poistovnu z databazy zamestancov.